CASA VERDE SESIUNEA 10-24 OCTOMBRIE

Dosarele de finanțare pentru programul  “Casa Verde” – beneficiari persoane fizice se vor putea depune în perioada 10 – 24 octombrie 2016 la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str Mircea cel Bătrân nr. 8B, în timpul programului de lucru:luni-joi 8-16,30, vineri 8-14.

Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice click aici
 

Dosarul de finanţare

(1) Dosarul de finanţare va cuprinde:

a) cerere de finanţare nerambursabilă, conform anexei nr. 2 la prezentul ghid, completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original;

b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela sau tutela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, conform anexei nr. 3 la prezentul ghid, completată şi semnată de către solicitant, în original;

d) actul de identitate al solicitantului, în copie;

e) actul de identitate al persoanei tutorelui sau curatorului, dacă este cazul, în copie;

f) extras de carte funciară pentru informare nu mai vechi de 30 de zile, valabil la data depunerii cererii de finanţare, care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului-teren şi imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire, în original, pentru solicitanţii care deţin individual un imobil;

g) documentul eliberat de autoritatea publică locală, care atestă adresa imobilului, în situaţia în care adresa de implementare din cererea de finanţare diferă de cea din extrasul de carte funciară, în original;

h) copia cărţii funciare şi extras de carte funciară individuală; pentru proprietăţi comune, pot fi maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară, care adunate trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg;

i) pentru imobilele deţinute în coproprietate se va depune o declaraţie notarială, semnată de toţi coproprietarii, din care să reiasă că pentru imobilul respectiv se va depune o singură cerere de finanţare, precum şi persoana solicitantă, în original;

j) certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul, în original;

k) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, în original;

l) certificat de cazier judiciar emis pe numele solicitantului, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată;

m) adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, sau extras de cont;

n) în cazul în care domiciliul solicitantului este diferit de locul de implementare se va depune şi certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, emis pe numele solicitantului, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de către organele competente de pe raza teritorială unde va fi implementat proiectul.

 

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se vor depune în plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice", precum şi sesiunea de depunere.

Depunerea dosarului de finanţare

(1) Dosarul de finanţare se va depune personal, legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic, la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului pe raza căreia domiciliază solicitantul şi se va înregistra într-un registru special pentru acest program, doar în cazul în care dosarul de finanţare cuprinde toate documentele potrivit fişei conformităţii administrative. Nu se pot depune modificări şi completări ulterioare înregistrării la agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(3) Un solicitant poate depune în cadrul sesiunii de finanţare doar o cerere de finanţare pentru un singur tip de proiect aferent unui singur imobil, respectiv construcţie şi teren; nu se pot cumula cele două tipuri de proiecte. În cazul imobilelor cu doi sau mai mulţi coproprietari se poate depune o singură cerere de finanţare pentru acel imobil, pe sesiune.

(4) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

(5) Nerespectarea prevederilor din alin. (1) - (4) atrage respingerea dosarelor de finanţare.

 

Anexa 2 cererea de finanțare și Anexa 3 declarația pe propria răspundere  se pot descărca pentru completare de pe site-ul Administratiei Fondului de Mediu la adresa http://www.afm.ro/casa_verde.php

sau aici:  

Anexa 2 cererea de finanțare

Anexa 3 declarația pe propria raspundere 


Program "Viață pentru mediu, viață pentru om"

Programul Internaţional de educaţie ecologică „ECO-ŞCOALĂ”

Programul Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea instituțiilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte  72 de organizaţii din 63 de ţări, care  acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. La nivel național, programul este coordonat Centrul Carpatic Danubian de Geoecologie București.

Programul Eco-Şcoala este susținut pe plan mondial, de Uniunea Europeană şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu) și a debutat pe mapamond ca program-pilot, în anul 1994, pornind de la necesitatea implicării tinerilor în  găsirea de soluţii la provocările impuse de dezvoltarea durabilă la nivel local.

La nivelul județului Satu Mare, programul a fost implementat prima dată, în anul 2001 sub îndrumarea doamnei Bekessy Elisabeta – director executiv APM Satu Mare care este numit din partea FEE,  coordonatorul zonal al programului pentru județele Satu Mare și Maramureș.

La nivelul județului Satu Mare, sunt înscrise în program 18 instituții de învățământ din care 14 au deja statut de ECO ȘCOALĂ: Eco-Școala Gimnazială "Octavian Goga", Eco-Școala Gimnazială "Ion Creangă", Eco-Școala Gimnazială  "Avram Iancu", Eco-Școala Gimnazială  "Mircea Eliade" , Eco-Școala Gimnazială nr. 10, Eco-Școala Gimnazială "Bălcescu Petofi", Eco-Școala Gimnazială "Dr. Vasile Lucaciu", Eco-Școala Gimnazială Pișcolt, Eco-Școala Gimnazială  Viile Satu Mare, Eco Grădinița nr. 6, Eco Grădinița "Draga mea" , Eco- Grădinița "Guliver", Eco- Colegiul Național "Ioan Slavici", Liceul Teoretic Carei, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară "Emil Palade", Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși", Colegiul Economic "Gheorghe Dragoș", Școala Gimnazială Valea Vinului (ultimele 4 vor fi evaluarte pentru a primi simbolul Eco Școala - Stergul Verde în anul 2015).

Reamintim faptul că Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a primit în anul 2009 „Steagul verde" din partea Fundaţiei Mondiale de Educaţie pentru Mediul  Înconjurător (FEE) ca recunoaştere pe plan internaţional a implementării cu succes a programelor de educaţie ecologică  pentru tânăra generaţie, astfel APM Satu Mare devenind prima instituţie de mediu din România care a primit acest simbol și s-a alăturat celor 12.900  de instituții de învățământ din lume care deţin Certificat de Eco-Şcoală şi Steagul Verde, respectiv celor peste 11 000 000 de copiii şi tineri, 628000 de cadre didactice şi 4 000 de autorităţi locale dezvoltă acest program în lumea întreagă.

Informații suplimentare : http://www.ccdg.ro/programe/eco-scoala

 


Program de educaţie ecologică "Ne jucăm şi reciclăm"

Program educaţional ” Şcoli pentru un viitor verde”

Programul educațional "Școli pentru un viitor verde" a fost lansat în ianuarie 2010  de către Asociația ȘCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE și are ca scop promovarea și desfășurarea de programe educative, culturale și ecologice.

Informații suplimetare : http://www.scolipentruunviitorverde.ro/