Anunț important

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare aduce la cunoştinţa operatorilor economici, că s-a deschis sesiunea de raportare 2024 pentru activitatea aferentă anului 2023 în cadrul aplicației online ”SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii” disponibilă pe site-ul A.N.P.M. (https://raportare.anpm.ro/irj/portal/public) . Termenul de raportare s-a prelungit, sesiunea va fi deschisă până la data de 31 mai 2024.

 

În atenția operatorilor instalațiilor medii de ardere

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere, începând cu 1 ianuarie 2024 operarea instalațiilor medii de ardere existente cu o putere termică nominală mai mare de 5 MWt și mai mică de 50 MWt este permisă cu condiția înregistrării acestora în conformitate cu procedura de înregistrare prevăzută la secțiunea A din anexa nr. 4 (art. 5 alin.(1) și alin.(2) lit. (b)), respectiv autorizării acestora în conformitate cu prevederile Ordinului MMDD nr. 1798/2007 (art.6 alin.(1) și alin.(2) lit.(b)).

Înregistrarea este obligatorie pentru toți operatorii instalațiilor medii de ardere, indiferent dacă activitatea conexă este supusă sau nu autorizării din punct de vedere al protecției mediului.

Formular de notificare pentru înregistrarea operatorilor în Registrul instalațiilor medii de ardere. descarcă

Anunț important

Conform prevederilor din OUG nr. 92/2021 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor cu modificările și completările ulterioare :

Articolul 48 ‘’ (1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control ’’

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2023, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c..

De asemenea, având în vedere faptul că, la acest moment, serviciile publice existente în cadrul ANPM au o infrastructură hardware și software de baza „end of support” (ele fiind achiziționate in anul 2011), ceea ce determină dificultăţi în accesarea aplicaţiilor pentru numărul din ce în ce mai mare de raportori, pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către agenția teritorială pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află punctul de lucru, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor. Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.

Chestionar de evaluare a nivelului de satisfacție a beneficiarilor

          Începând cu data de 15.03.2022 programul de lucru cu publicul este următorul:

  • Preluare acte, documentații /eliberarea actelor de reglementare luni-joi între orele 9-13 la sediul instituției
  • Documentațiile pot fi depuse în continuare și on line (în limita a 10MB / email) la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro.
  • Sesizările, petițiile vor putea fi depuse fizic la sediul instituției sau  transmise on-line, la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro

Plata aferentă tarifelor se va face prin ordin de plată în contul instituției: Contul APM Satu Mare este: RO71TREZ5465032XXX000003 (Cod fiscal 3963510).     

Date contact:Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare

str. Mircea cel Bătrân , nr.8B, loc. Satu Mare, Jud. Satu Mare , cod 440012

email: office@apmsm.anpm.ro, tel: 0261736003, fax: 0261733500

Cod fiscal : 3963510

cont: RO71TREZ5465032XXX000003 deschis la Trezoreria Satu Mare

Informații privind Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu - click aici

Declarația Președintelui Agenței Naționale pentru Protecția Mediului privind politica în domeniul calității

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Informare privind autorizarea activității de pescuit comercial conform Ordinului nr. 410/2008 

Interdicții privind arderea miriști, vegetației ierboase

 

Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare anunță publicul interesat că în data de 11 iunie 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr . 495:

  •  Ordinul nr. 1150/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226702)
  • Cerere viză anuală autorizație descarcă
  • Declarație pe proprie răspundere descarcă
  • Dovada achitării tarifului: 100 RON (respectiv 300 Ron în cazul autorizaţiilor de mediu integrate) se achită  în contul Agenţiei pentru Protecţia Mediului deschis la Trezoreria Satu Mare, cont IBAN: RO 71 TREZ 5465032 XXX 000003 (cod fiscal: 3963510).

Ordinul intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial

INFORMARE privind primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificată

 Agenția pentru Protecţia Mediului Satu Mare , ca urmare a OUG 38/2020 art.5 alin.(1) și (2) acceptă de la persoane fizice și juridice primirea înscrisurilor semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu reglementările în vigoare.Documentele electronice pot fi transmise pe poșta electronică la adresa de e-mail:office[@]apmsm.anpm.ro, conform art. 6 alin (2) din OUG 38/2020.

Persoanele fizice și juridice pot transmite, în continuare, documentele în format fizic, prin registratura Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare (începând cu data ridicării stării de urgență), sau în format electronic fără semnătură electronică, prin intermediul adresei de e-mail a instituției office[@]apmsm.anpm.ro.

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu ANPM respectiv APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

   COMBATEREA AMBROZIEI - pagina specială a Ministerului Mediului

Prezentare și combatere

Legea nr.62 din 2018 privind combaterea ambroziei

Norme de aplicare a legii nr.62 din 2018

LEGEA nr. 129 din 14 iulie 2020 pentru modificarea Legii nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

 

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR).Menționăm că orice solicitare adresată instituției noastre care implică date de identificare va fi însoțită de formularul de acceptare a prelucrării datelor.

Formularul de acceptare a prelucrării datelor poate fi descărcat aici